Opschalen in de keten tijdens corona binnen de ROAZ-regio’s Noord-Holland en Flevoland

Ter voorbereiding op een tweede COVID golf, waarbij de druk op de zorgsector weer toeneemt, is in de verschillende sectoren gewerkt aan opschalingsplannen. Het doel van deze plannen is om de zorg voor COVID-patiënten te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere zorg. Op basis van deze opschalingsplannen is door de ROAZ-regio Noord-Holland en Flevoland de opdracht gegeven om een ketenbreed document op te stellen, waarbij de opschalingsscenario’s van de verschillende sectoren in ketenperspectief worden geplaatst.

Er is in de zomerperiode een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de sectoren om antwoord te geven op geformuleerde vragen door het bestuurlijk crisis ROAZ Noord-Holland/Flevoland. Gezamenlijk is onder coördinatie van het Netwerk Acute Zorg Noordwest een document opgesteld. Dit document geeft per sector een samenvatting van deze opschalingsplannen en beschrijft de afhankelijkheden tussen de verschillende partners/sectoren. Ook geeft het inzicht in ketenbrede maatregelen en coördinatiestructuur (incl. op- en afschaling en informatievoorziening).

Alle partners die onderdeel uitmaken van dit plan, zijn één schakel van de witte keten. In de opschalingsplannen is al rekening gehouden met de onderlinge afhankelijkheid met andere partijen. Mochten er toch knelpunten in de keten ontstaan, dan proberen de betrokken partijen dit eerst onderling op te lossen. Als een probleem breder in de eigen veiligheidsregio speelt, dan kan dit via de GHOR en/of in RCZ-verband (Regionaal Crisisteam Zorg) worden besproken. Is er sprake van een ROAZ-breed probleem, dan dient dit te worden geagendeerd in het bestuurlijk crisis ROAZ.

Per sector wordt op basis van (sector)specifieke signalen bepaalt of er moet worden opgeschaald. Deze signalen worden besproken in het (bestuurlijk crisis) ROAZ. Er is geen directe relatie tussen de sectoren (niet 1 op 1), maar elkaar informeren en inzicht geven in relevante informatie is essentieel om de benodigde samenwerking in de keten goed te laten verlopen.

Tijdens het opstellen van het document is de werkgroep tot een aantal prioriteiten in de ketensamenwerking gekomen die nader uitgewerkt kunnen worden:

  • Informatievoorziening tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties (patiëntenstromen, profiel COVID patiënt) – inzicht in uitstroom naar VVT;
  • RAV: informatievoorziening actuele beschikbare plaatsen COVID, t.b.v. ambulancevervoer;
  • Test- en quarantainebeleid m.b.t. opname in COVID units t.b.v. doorverwijzing huisartsen en ziekenhuis;
  • Informatie-uitwisseling in driehoek: ziekenhuizen – huisartsen – VVT;
  • Onderzoek naar inzet en effect van revalidatiezorg COVID-19;
  • Onderzoeken of een COVID dashboard van toegevoegde waarde is voor de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland en tevens hoe dat operationeel ingericht kan worden.
Deel deze pagina