Terugblik focusgroep Acute Psychiatrie 24 juni 2021

Ruim één jaar corona, wat is er veranderd?
Alle instellingen uit de verschillende regio’s geven aan dat er onder druk van corona vaak meer mogelijk is gebleken. De samenwerking ging beter, we hebben elkaar beter leren kennen en er is veel meer gekeken naar: hoe kunnen we dingen samen oplossen. Hopelijk kunnen we dit vasthouden nu de druk minder is.

Beeldbellen werd veelvuldig ingezet. Sommige instellingen gaven aan dat E-health mede door corona versneld is opgepakt. Tijdens corona is in een aantal gevallen ook praktisch omgegaan met beoordelingen via beeldbellen (bijvoorbeeld een nachtelijke beoordeling op Schiphol). Recent is een uitspraak geweest van de Hoge Raad over beoordelen via beeldbellen: Afwijken van ‘face-to-face’ onderzoek met patiënt mag soms, maar motiveren moet altijd.

Een negatief gevolg van de coronacrisis is een toename in de jeugd- en adolescenten psychiatrie (meer Tentamen Suïcide (TS), automutilatie en auto-intoxicatie).

Regioplannen en ontwikkelingen
Het algemeen gedeelde beeld is dat men elkaar inhoudelijk heel goed weet te vinden, de financiering GMAP blijft echter een zeer heikel punt in een aantal regio’s. Vertaling van de normen naar de financieringsvorm is problematisch. De NZa en verzekeraars lijken in een aantal gevallen een ander beeld te hebben dan de instellingen zelf (ook in aantallen). Dit wordt geagendeerd via de GGZ NL. Uitdaging is om in dit proces de relatie goed te houden.

In de regio Haarlem (Spaarne Gasthuis) is gestart met zogenaamde ‘leertafels’ waarbij de ziekenhuizen, GGD, politie en RAV’s, één keer per kwartaal samen komen vanuit de verschillende lagen, van triagisten tot bestuurders. De ervaringen tot nu zijn positief: “door samenwerking overstijgen we beleidsregels”. Ook in de regio van Parnassia is ditzelfde initiatief gestart.

Deze focusgroep bijeenkomst werd afgesloten met twee korte presentaties over de Poortwachter-functie binnen Arkin door Jitske Kuiper (AIOS) en over Zorgmachtigingen Wet Zorg en Dwang (WZD) in de keten door Foka Eekhof (directeur en ouderenpsychiater Arkin).

Deel deze pagina