Best Practices

Jaarlijks maakt SpoedZorgNet, samen met de collega’s van het Netwerk Acute Zorg NoordWest, een Best Practices document. Dit document dient als inspiratie voor ketenpartners om best practices over de capaciteitsproblematiek in de spoedzorgketen met elkaar te delen. Tijdens het ROAZ van 10 Juni 2016 is afgesproken om zo’n document te maken, en sindsdien komt er elk jaar een nieuwe versie met geactualiseerde best practices uit heel Nederland.

In de huidige update van het best practices document in september 2019 zijn de best practices ingedeeld volgens de thema’s van het deltaplan acute zorg voor de regio Noord-Holland en Flevoland. De vijf thema’s van het deltaplan acute zorg zijn Instroom, Transparantie en inzicht in capaciteit, Personeel, Logistiek, en Uitstroom. Op deze manier hopen SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg NoordWest de ketenpartners in de regio te ondersteunen met innovatieve ideeën die op andere plekken succesvol blijken te zijn. Uiteraard zal het overzicht nooit volledig zijn en is iedere regio uniek, dus is het één op één kopiëren van een best practice naar een andere context geen garantie voor succes. Maar het document zorgt wel voor het uitwisselen van ideeën, brengt discussies op gang, en zorgt hopelijk uiteindelijk voor het verbeteren van de capaciteitsproblematiek in de spoedzorg in de regio Noord-Holland en Flevoland.

In het best practice document wordt elk idee beschreven, zodat duidelijk is waarom er een oplossing is bedacht voor dit probleem. Vervolgens wordt ingegaan op het (beoogde) resultaat en de huidige status of het vervolg. Op deze manier wordt duidelijk wat de desbetreffende best practice heeft opgeleverd of nog zal gaan opleveren. Tenslotte wordt voor iedere best practice doorverwezen naar een online artikel waar meer informatie gevonden kan worden, en/of staat een contactpersoon van de desbetreffende organisatie genoemd. Tijdens het schrijven van het document is zo veel mogelijk gekeken vanuit het perspectief van de patiënt, aangezien dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait in de keten van de acute zorg.

Deel deze pagina