Deltaplan

Halverwege 2018 is SpoedZorgNet, samen met het Netwerk Acute Zorg Noordwest, gestart met de ontwikkeling van een ‘deltaplan - een toekomstgerichte aanpak van de zorg voor nu en later’. Hiervoor is Maas Jan Heineman (Oud bestuurder AMC) aangesteld als projectleider. In een eerste verkenning langs alle bestuurders van de ziekenhuizen en ambulancediensten in Noord-Holland en Flevoland, zijn naast knelpunten, ideeën en best practices opgehaald.

In 2019 wordt gestart met een verdere concretisering van een vijftal thema’s in concrete projecten:

1) Instroom
De druk op de acute zorg is hoog: zowel de in-, door- en uitstroom van patiënten is direct van invloed op het goed functioneren van de acute zorg. Voor wat betreft de instroom is het van cruciaal belang dat patiënten ‘de juiste zorg op de juiste plek’ krijgen, zodat de toegang tot spoedzorg niet onnodig belast wordt. Doel van deze werkgroep is om te onderzoeken wat er voor mogelijkheden zijn om de triage en logistieke coördinatie te verbeteren nadat er een acute zorgvraag komt. Een voorbeeld van een oplossingsrichting zou bijvoorbeeld het versterken van de triage door middel van een regie-arts op de meldkamer kunnen zijn.

2) Transparantie en inzicht in capaciteit
Dit thema is direct gekoppeld aan het verbeteren van de triage en daarmee het uitgangspunt ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Inzicht in de beschikbare capaciteit (op verschillende afdelingen) van ziekenhuizen kan ervoor zorgen dat er minder onnodige vervoersbewegingen zijn van ambulancediensten en patiënten onnodig lang moeten wachten. Dit inzicht kan er zorgen voor een betere spreiding van patiënten zodat de regionale capaciteit beter benut wordt. Inzicht in de actuele capaciteit vraagt echter om transparantie en de bereidheid om eerlijke en volledige informatie van de beschikbare capaciteit (bedden en personeel) met elkaar te delen. Om dit te bereiken dient er overeenstemming te zijn met de betrokken ketenpartners hoe deze beschikbaarheid gemeten en gedeeld wordt. Dit project sluit aan op landelijke ontwikkelingen waarbij onderzoek gedaan wordt naar de ontwikkeling van een systeem om deze informatie regionaal, actueel met elkaar te kunnen delen.

3) Personeel opleiden en flexibiliteit
De kranten staan er vol mee en ook het arbeidsmarktrapport van VV&VN toont aan dat er een aanzienlijk personeelstekort is en de werkdruk onverminderd hoog blijft. Al deze ontwikkelingen hebben ook impact op het personeel dat momenteel wel in dienst is/blijft.
Goed werkgeverschap is hierbij een veelgehoorde term. Bestuurders geven aan dat het belangrijk is om initiatieven te starten die hun medewerkers binden en boeien, maar mogelijk ook ‘vinden’ en boeien. Flexibiliteit en slim organiseren worden hierbij als mogelijke oplossingen genoemd.

4) Logistiek
Ambulancediensten geven aan dat er veel onnodige vervoersbewegingen zijn. Ook hier kan inzicht in de capaciteit tussen ziekenhuizen en ambulancediensten bovenregionaal winst opleveren, door bijvoorbeeld niet ‘leeg’ terug te rijden uit een ziekenhuis. De aankomende periode moet onderzocht worden welke afspraken er gemaakt kunnen worden om de vervoersbewegingen zo optimaal mogelijk in te richten. Een efficiëntere afstemming tussen ziekenhuizen en RAV’s onderling om onnodige vervoersbewegingen te voorkomen.

5) Uitstroom
Ook aan de ‘achterkant’ van de acute zorgketen moeten we het goed organiseren. Om patiënten de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen bieden is een goed georganiseerde uitstroom en samenwerking met de ketenpartners in de VVT-sector van cruciaal belang. Binnen dit thema willen we zoeken naar concrete oplossingsrichtingen om deze uitstroom zo optimaal mogelijk te organiseren.

Deel deze pagina