Focusgroep Acute Psychiatrie

Op donderdag 5 juli kwam voor de laatste keer dit jaar de focusgroep Acute Psychiatrie bij elkaar in de Veranda in Amsterdam. De opkomst was hoog en de agenda was divers. Na de opening van de vergadering en een korte voorstelronde kreeg Lilly Buurke, Beleidsadviseur Kwaliteit en Verantwoording van GGZ Nederland, het woord. Zij schetst hoe de implementatie van de Generieke Module vanaf 2019 wordt vormgegeven en richt zich daarbij specifiek op de het nieuwe bekostigingsmodel voor de acute GGZ. De komende maanden moeten er in dit kader in alle GGZ-regio’s regioplannen worden uitgewerkt, inclusief een budgetformulier. Hiervoor wijst de zorgverzekeraar van de betreffende regio een regievoerder aan (zeer waarschijnlijk de GGZ-crisisdienst die de meeste crisiszorg levert). Het budgetformulier is terug te vinden op GGZ Connect. In eerste instantie werd de GGZ betaald per patiënt. In het nieuwe financieringsmodel komt er geld vrij ongeacht het aantal patiënten. De verwachting is dat dit ook de wachtlijstproblematiek inzichtelijk maakt. Het regioplan en budgetformulier dienen voor 1 september ingevuld en afgerond te zijn, zodat op 1 januari 2019 gestart kan worden. Een flinke uitdaging.

Vervolgens is in de focusgroep kort de stand van zaken besproken rondom de implementatie van de 9 bouwstenen gekoppeld aan regionale projecten. Veel van de projecten zijn gericht op samenwerking en kennisdeling. Vanuit de focusgroep is vooral ook opgeroepen om eigen projecten/initiatieven te delen om het overzicht zo volledig mogelijk te houden. Van de negen bouwstenen is extra aandacht uitgegaan naar de regionale vervoersinitiatieven. De verschillende regio’s hebben kort de huidige stand van zaken gedeeld rondom onder andere de GGZ-vervoersdienst/Diligence in Kennemerland, de Psycholance in Amsterdam, GGZ vervoersdienst in Gooi- & Vechtstreek en Flevoland en de start van een werkgroep rondom vervoer met de GGD, RAV en GGZ in Zaanstreek-Waterland.

Als afsluiting heeft Jeroen Koffijberg een samenvatting gegeven van de resultaten van de pilot ‘verwarde verdachten in Amsterdam', waarbij politie, justitie en crisisdienst samenwerken met elkaar. Door deze samenwerking kunnen de partijen in een vroeg stadium overleggen, zodat een goede afweging tussen strafrecht en zorg gemaakt kan worden. Hierdoor wordt voorkomen dat de verdachten strafrecht ontlopen zodra zij psychiatrische zorg krijgen of dat ernstig zieke verdachten in detentie komen, wanneer zij primair zorg nodig hebben. De resultaten van de pilot zijn positief. Het OM is tevreden en heeft de indruk dat er minder geseponeerd wordt. De vraag welke informatie gedeeld mag worden en de haalbaarheid om binnen 2 uur aanwezig te kunnen zijn, belemmeren in sommige gevallen de start van een eigen pilot. Jeroen Koffijberg, Projectleider ‘verwarde verdachten’ Actiecentrum Veiligheid en Zorg, gemeente Amsterdam, geeft aan dat hij graag zijn kennis deelt bij eventuele vragen.

Na dit overleg wordt besloten de volgende focusgroep begin 2019 te organiseren.

Deel deze pagina