Een nieuwe winter(jas) voor het Zorgcontinuïteitsmodel Noord-Holland/Flevoland

Afgelopen winter is het griepseizoen mild verlopen. Bij de start van het griepseizoen, afgekondigd door het RIVM, is in de regio het informatiemanagement systeem geactiveerd (LCMS- GZ). Er heeft een evaluatie plaatsgevonden onder gebruikers van het informatiesysteem.

Wat uit de evaluatie naar voren kwam:

  • De afspraken die zijn gemaakt over de werkwijze van het zorgcontinuïteitsmodel (Grip op griep) waren voor alle gebruikers helder;
  • Als de urgentie laag is moet de uitvraag geringer zijn. In de rustigere periodes was er vaak weinig te melden waardoor de registratielast als hoog werd ervaren;
  • Invullen vraagt om discipline van alle gebruikers. Met oude informatie heb je geen goed beeld;
  • Het structureel vullen van LCMS-GZ door de ketenpartners kan beter;
  • Het model liet zich teveel leiden door de melding van het RIVM dat er sprake was van een griepepidemie. Meer kijken naar het moment dat problemen in de regio ervaren worden;
  • Netwerken acute zorg en GHOR-bureaus kunnen er beter bovenop zitten wanneer een organisatie LCMS-GZ niet (tijdig) vult.

Betrokken ketenpartners: 
De ziekenhuizen, ambulancediensten, Huisartsenposten, GHOR-bureaus, Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet maken gebruik van LCMS-GZ. De VVT organisaties zijn indirect betrokken via de GHOR-bureaus maar hebben (nog) geen toegang tot het informatiesysteem.

Wijzigingen nav evaluatie:
Omdat capaciteitsproblemen niet alleen voor komen bij griep tijdens de winterperiode hebben we de reikwijdte van het zorgcontinuïteitsmodel uitgebreid. Indien wenselijk kan dit model ook gedurende andere momenten in het jaar worden ingezet, bijvoorbeeld in de zomer wanneer er tijdens de vakantieperiode krapte ontstaat in capaciteit door afwezigheid van personeel en er niet kan worden voldaan aan de zorgvraag. Om meer variatie in de intensiteit van het informeren in LCMS- GZ aan te brengen is een fase wit toegevoegd. Er vindt geen rapportage plaats maar dit is de preventiefase waarbij maatregelen op het preventieve vlak worden ingezet (vaccinatieprogramma’s, voorlichting, inhuur extra personeel in vakantieperiode). In fase groen (RIVM-afkondiging griep) wordt er gemonitord of er problemen ontstaan. Opschaling naar fase groen kan dus ook plaatsvinden omdat zorginstellingen capaciteitsproblemen ervaren. Hiermee kan het model nu ook in andere situaties van verminderde capaciteit ingezet worden. Afstemming zal dan plaatsvinden tussen netwerken acute zorg en ketenpartners.
Fase groen is gericht op uitvraag of er problemen worden ervaren. Door wekelijks in te loggen laat de instelling een datumaanduiding verschijnen en hebben instellingen inzicht of er problemen ontstaan bij “de buren”, pas als er knelpunten worden ervaren dan volgt de overstap naar fase geel. De overige fases blijven zoals voorheen beschreven.

Zorgcontinuïteitsmodel Noord-Holland/Flevoland tijdens winter- en zomerkrapte 

Oplegger bij Zorgcontinuïteitsmodel Noord-Holland/Flevoland tijdens winter- en zomerkrapte

Deel deze pagina