Nieuws

Afgelopen maand was de Focusgroep Acute Verloskunde in De Veranda in Amsterdam. De opkomst was hoog, de agendapunten op de agenda divers en aansprekend. Onderstaand een korte reflectie van de bijeenkomst.

De ervaringen met het Acuut Zorgportaal voor verloskunde is een vast agenda onderdeel. Het aantal stops (en daarmee % tijd niet beschikbaar) is en blijft in Amsterdam–Amstelland hoog in vergelijking met de andere deelregio’s.

Traumatisch letsel komt zeer frequent voor en is bijna altijd pijnlijk. In zijn proefschrift “Pain management in adult patients with acute traumatic injuries - improving injury-related pain treatment” onderzocht SEH-arts KNMG Milan Ridderikhof verschillende aspecten van acute pijnbestrijding bij volwassen patiënten met diverse letsels en evalueerde hij een aantal specifieke pijnbehandelingsstrategieën.

Met een nieuwe naam, nieuwe voorzitters en een aantal nieuwe leden kwam de focusgroep Spoedzorgketen op donderdag 14 maart bij elkaar. Van oudsher lag de nadruk binnen de focusgroep op de samenwerking tussen de SEH-HAP. Tijdens een vooroverleg met de nieuwe voorzitters leek het belangrijk om dit breder te trekken naar de gehele spoedzorgketen, zodat alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de afbakening van de focusgroep, want spoedzorgketen impliceert een breed werkveld.

Afgelopen vrijdag (22 maart) was de dag dat weer het bekende Regionaal Overleg Acute Zorg plaatsvond, maar dan in een nieuwe uitvoering. Waar voorheen naast bestuurders bijvoorbeeld ook afdelingsmanagers en professionals het ROAZ bezochten, is er in de nieuwe opzet voor gekozen om te werken met niet één, maar twee ROAZ-varianten: een tactisch ROAZ en een bestuurlijk ROAZ. (Lees ook: https://www.spoedzorgnet.nl/terugbliktactischroaz voor meer uitleg).

Dinsdag 19 maart heeft, in samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Noordwest, voor de eerste keer het Tactisch ROAZ plaatsgevonden in het van der Valk Hotel in Oostzaan. Het overleg is op uitnodiging en goed bezocht door verschillende RAV’s, HAP’s en SEH’s uit Noord-Holland en Flevoland. De aanwezigen geven aan het belang te zien van dit overleg. Wel moeten verwachtingen, de exacte invulling en relatie tot het bestuurlijk ROAZ nog verder worden uitgediept, om dit nieuwe overleg met elkaar optimaal te benutten.

Op dinsdag 16 april 2019 organiseert SpoedZorgNet weer een thema-avond. Het onderwerp dat deze avond centraal staat is Pijnstilling & Sedatie in de acute zorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Gezondheidszorg is voor veel mensen een belangrijk onderwerp. Niet alleen omdat we er vroeger op later allemaal mee te maken krijgen, maar ook omdat het je direct of indirect raakt of bezig houdt. We betalen er allemaal aan mee en de politiek ziet vaak aanleiding om er stevige debatten over te voeren. Nu er weer verkiezingen aankomen zal dat niet anders zijn. Soms is het best lastig om hierbij onderscheid te maken tussen feiten en fabels.

De eerder door ons ontwikkelde TraumaNet App, bedoeld voor alle betrokkenen bij de opvang en behandeling van de acute patiënt in de regio van SpoedZorgNet is doorontwikkeld en heet nu SpoedZorgNet App. Vanaf nu is deze SpoedZorgNet App te downloaden in de App-store en Google Play. In de app zijn de belangrijkste contactgegevens en regionale afspraken van de ketenpartners in de regio opgenomen. Verder zijn de protocollen en richtlijnen voor opvang en behandeling van traumapatiënten te raadplegen.

Elk kwartaal wordt een actueel dreigingsbeeld terrorisme in en tegen Nederland gepubliceerd, dit blijkt momenteel nog steeds substantieel te zijn. Noodzaak dus om scherp te blijven op dit actuele thema, en voor Netwerk Acute Zorg Noordwest in samenwerking met het Rode Kruis, de NVT en SpoedZorgNet reden te meer om het symposium ‘Be Prepared’ te organiseren.

Onlangs is een update gedaan van de bouwstenen voor een integraal crisisplan voor zorginstellingen; deze is ontwikkeld in samenwerking met vijf acute zorg regio’s, met de inbreng van vele zorginstellingen. De eerste versie had naast een inhoudelijke functie ook een belangrijke agenderende functie: het zetten van de eerste stap naar integraal crisismanagement. Iedere zorginstelling had vele plannen en procedures, maar veelal ontbrak ‘de strategische kop’.

Pagina's