Nieuws

Het kan bijna niet anders dan dat het in deze blog over dat ene woord gaat dat ons op dit moment allemaal bezighoudt. Corona of zo u wilt ‘COVID-19’. Bill Gates voorspelde het al: niet iets heel groots, maar juist iets heel kleins levert op dit moment de grootste bedreiging op. Ook in de crisisbeheersing zijn infectieziekten vaak als reëel scenario genoemd en daarvoor zijn draaiboeken gemaakt, trainingen opgezet en oefeningen gehouden. En toch hadden we niet kunnen voorspellen wat de impact van zo een wereldwijd verspreid virus is.

Nederland is in de ban van het covid19 virus, ook wel corona genoemd. We schudden geen handen meer, wassen de handen goed en we klappen in ons handen voor alle andere handen die op dit moment hard werken aan het bed. Vele handen maken licht werk: vrijwilligers bieden zich spontaan aan om...juist, een handje te helpen. 

De oorspronkelijke agenda voor het bestuurlijk ROAZ van 13 maart zag er eigenlijk totaal anders uit, maar de urgentie van de situatie rondom het Corona-virus vroeg om een geheel nieuwe invulling van dit overleg. De sfeer kenmerkte zich door een grote oplossingsbereidheid, waardoor de talrijk aanwezige bestuurders slagvaardig konden overleggen over Corona. Hierbij is onder leiding van Jan Woldman, adjunct-directeur Publieke Gezondheid van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, informatie gedeeld en zijn concrete afspraken gemaakt.

Capaciteitsproblematiek
Ook in de acute neurologie is capaciteitsproblematiek aan de orde van de dag. Dit speelt met name rond acute stroke-opvang en reperfusietherapie. Daarnaast is overplaatsen van patiënten na de acute fase een groot probleem. Een belangrijke oorzaak is de moeizame uitstroom naar vervolgzorg. De neurologen hebben in de focusgroepvergadering van vorig jaar september afgesproken om dit gericht te bespreken en hiervoor gezamenlijk oplossingen te zoeken.

Dinsdag 4 februari was het voor de tweede keer dat de leden van deze focusgroep bij elkaar kwamen nadat er was besloten om het Regionaal Trauma Overleg georganiseerd door SpoedZorgNet en de Focusgroep Traumachirurgie georganiseerd door Netwerk Acute Zorg Noordwest samen te voegen. Dit in de context van de groeiende samenwerking tussen Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc. Tijdens deze bijeenkomst is dan ook met elkaar besloten om vanaf nu verder te gaan onder de noemer ‘Focusgroep Traumazorg’.

Vorige week is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen eindelijk vastgesteld. Een toch wel langdurig proces om in toetsbare bewoordingen vast te leggen waar de spoedzorgketen aan moet voldoen om de acute patiënt de juiste zorg te geven. Het begon enkele jaren geleden met het zorgvuldig beschrijven van een aantal zogenaamde patient journeys. Samen met alle ketenpartners en de patiënt is toen beschreven wat de juiste zorg moet zijn die door de hele spoedzorgketen wordt geleverd, met specifieke aandacht voor de overgangsmomenten tussen de ketenpartners.

Op 18 februari vond de officiële start van het nieuwe BOSZ-jaar plaats, de jaarlijkse kick-off met alle BOSZ-trainers. Allereerst werd teruggekeken op het jaar 2019, waarin 9 BOSZ-dagen hebben plaatsgevonden. Na iedere lesdag vindt een deelnemersevaluatie plaats. Daarnaast evalueren de BOSZ-trainers gezamenlijk het afgelopen jaar en kijken zij waar er mogelijk verbeteringen in het programma doorgevoerd kunnen worden om de BOSZ-lesdag nog beter op de behoeften van de deelnemers af te kunnen stemmen.

Op 13 februari stond het eerste tactisch ROAZ van 2020 gepland. Het eerste deel van de vergadering werden de tactisch ROAZ leden geïnformeerd over lopende ontwikkelingen die op 13 maart in het bestuurlijk ROAZ geagendeerd worden.

Tijdens de SBARR-campagneweek hebben alle ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten een EHBO-doos (Eerste Hulp bij Overdracht) ontvangen met daarin praktische hulpmiddelen voor het toepassen van SBARR. Eén van deze hulpmiddelen was het SBARR-notitieblokje, wat gebruikt kan worden bij een gestructureerde overdracht. Over het format van dit notitieblokje hebben we een aantal vragen gekregen, die we inhoudelijk hebben besproken in de focusgroep Spoedzorgketen.

De eerste bijeenkomst in 2020 van de focusgroep Spoedzorgketen vond plaats op 11 februari. Ondanks een helaas niet al te hoge opkomst kunnen we met de aanwezige focusgroepleden terugblikken op een constructieve bijeenkomst, waarin we met elkaar weer wat stappen hebben gezet om processen in de spoedzorgketen gezamenlijk meer te optimaliseren.

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn en actiepunten/afspraken die hieruit zijn voortgekomen tijdens de bijeenkomst waren:

Pagina's