Regionaal Overleg Acute Zorg

Wat is het ROAZ?
Het ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorg. In dit overleg overleggen de bestuurders en managers van de verschillende aanbieders van acute zorg (ketenpartners) over een betere samenwerking in de regio en maken hier afspraken over. Deze ketenpartners zijn o.a. ziekenhuizen, ambulancediensten, meldkamers, GHOR, GGZ en huisartsen en verloskundigen. SpoedZorgNet anticipeert op nieuwe en bestaande knelpunten en draagt bij aan ontwikkelingen. Als bureau vervullen wij een ondersteunende en faciliterende rol, maar soms ook een meer sturende rol. Wij faciliteren overleg, monitoren processen, analyseren en delen informatie, jagen aan, stimuleren, zorgen voor verbinding tussen organisaties, leggen afspraken voor aan het ROAZ en werken mee aan de uitvoering hiervan. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuurlijk ROAZ om afspraken te bekrachtigen. Bureau SpoedZorgNet coördineert de processen rondom het ROAZ.

Wettelijke verplichting
Het ministerie van VWS heeft de verantwoordelijkheid voor het afstemmen van acute zorg bij de elf acute zorgregio's neergelegd. In de wet staat dat het ROAZ hiervoor moet zorgen. De traumacentra, in dit geval van het Amsterdam UMC, initiëren het ROAZ en bijbehorende taken.

Missie
De missie van het ROAZ is: ‘borging van spreiding en bereikbaarheid van acute zorg’. Dat wil zeggen het optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorgketens in de regio, zodat een patiënt of groep patiënten (in geval van rampen en crises) met een acute zorg vraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt. Bijzonder aan het ROAZ is dat hierin de gehele keten van de acute zorg centraal staat.

Visie
Samenwerking in een open cultuur van kennisdeling tussen de ketenpartners binnen de ROAZ regio, waarbij de ketenpartners elkaar en elkaars taken en uitvoering goed kennen en best practices, knelpunten en regionale ontwikkelingen uitwisselen. Dat is de visie die we met het ROAZ voor ogen hebben. Binnen het ROAZ spreken partijen elkaar aan, stemmen activiteiten op elkaar af en maken afspraken. Dit alles leidt tot betere kwaliteit in de keten van de acute zorg.

Doelen
Het ROAZ streeft naar een optimale keten van de acute zorg uitgaande van drie pijlers; transparantie, kennisdeling en kwaliteit van zorg. Hiermee geeft zij uitvoering aan de wettelijke taken van het ROAZ (witte vlekken in aanbod, bereikbaarheid en kwaliteit) en de verbetering van voorbereiding op hulpverlening bij grootschalig optreden. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van instrumentarium waarover landelijk overeenstemming is.

Structuur ROAZ
Sinds 2015 worden alle ROAZ-vergaderingen samen met het Netwerk Acute Zorg Noordwest (verbonden aan het traumacentrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc) georganiseerd en gecoördineerd. Dit gezamenlijke ROAZ beslaat de regio Noord-Holland en Flevoland.

Bestuurlijk en tactisch
Sinds 2019 is het ROAZ onderverdeeld in twee soorten overleg: bestuurlijk en tactisch. 

  • Bestuurlijk
    De deelnemers aan het bestuurlijk ROAZ zijn bestuurders of gemandateerden van de ketenpartners. De voorzitters, één afkomstig uit het AMC en één afkomstig uit het VUmc, leiden het ROAZ.
  • Tactisch
    Daarnaast bestaat er een tactisch ROAZ, waarin voornamelijk de managementlaag van de ketenpartners is vertegenwoordigd. Het doel hiervan is om bestuurlijke afspraken en werkvloer steviger met elkaar te verbinden, vanuit het perspectief van de acute zorgketen.

Convenant
In het Convenant en bijbehorend Huishoudelijk Reglement is de samenwerking binnen het ROAZ formeel vormgegeven. Daarnaast beschrijft de Procedure Besluitvorming hoe het ROAZ besluiten neemt.

Deel deze pagina