Van traditionele informatie uitwisseling naar netcentrisch werken

Wat is netcentrisch werken?
‘Netcentrisch werken is een werk​wijze waarbij over het beschikbaar stellen van informatie heldere afspraken worden gemaakt zodat de besluitvorming onder (crisis)omstandigheden altijd gebaseerd is op een actueel en consistent situatiebeeld.'

Het invoeren van het concept van netcentrisch werken binnen de witte kolom is een belangrijke stap vooruit om de geconstateerde tekortkomingen op het gebied van informatiemanagement en informatiedeling aan te pakken. De deelnemende ketenpartners van de crisisorganisaties zijn rechtstreeks met elkaar verbonden via een informatienetwerk. De spil van dit netwerk is het gezamenlijke, gedeelde totaalbeeld waar iedereen gebruik van maakt. Zo wordt het aantal schakels in de informatieketen beperkt en ontstaat gelijktijdig over alle lagen een actueel beeld van de feitelijke situatie. Door deze versnelling in de beeldvorming met een actueler en completer beeld ontstaat er meer tijd voor oordeel- en besluitvorming.
Door het concept van netcentrisch werken ook te gebruiken in reguliere omstandigheden, bijvoorbeeld op het gebied van evenementen, regionale/landelijke voorbereiding op Ebola, vogelgriep, vuurwerk-slachtoffer monitoring en bijv. een griepgolf, blijft het niet een concept dat alleen ingezet wordt tijdens opgeschaalde situaties.

Regionaal project
SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest en de daarbinnen ressorterende GHOR regio’s hebben de ambitie naar elkaar uitgesproken om uitgaande van de aanpak en resultaten uit Zwolle en Euregio het concept van netcentrisch werken te willen implementeren in Noord-Holland / Flevoland.
In het door het ROAZ goedgekeurde regionale OTO-jaarplan 2015 is het verbeteren van de informatievoorziening in de zorgketen ten tijde van een crisis of ramp als speerpunt opgenomen.
Vertegenwoordigers vanuit de betrokken GHOR-bureaus en de beide netwerken acute zorg vormen de kerngroep, die de regierol op zich zal nemen. Het project wordt begeleid door HBB-Advies.

Procesbeschrijving Netcentrisch Werken Opgeschaalde Zorg 

Deel deze pagina